Huisregels:

In de Fysiotherapie praktijk zijn cliënten / patiënten / bezoekers aanwezig, dus zijn er door de praktijk `huisregels` opgezet om incidenten te voorkomen. Het doel van deze huisregels is om voor zowel de cliënten, patiënten en/of bezoekers als de medewerker(s) een veilige en prettige werkomgeving te creëren en te houden.

 • Het gebruik van een handdoek tijdens behandeling is verplicht.
 • De Cliënt / patiënt dient schoon en volgens de algemeen geldende hygiene normen voor een behandeling te zijn.
 • Wilt u op tijd aanwezig zijn? Bij verhindering dient u zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden.
 • Cliënten / patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en -waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag uiten, te verwijderen uit de praktijk.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand.
 • Wilt u uw fiets of auto parkeren zonder dat deze hinder oplevert voor anderen?
 • Indien u (na toestemming) uw kind(eren) meeneemt naar de behandelruimte, geschiedt dit geheel op eigen risico.
 • In de praktijk is gepaste sportkleding bij het trainen vereist. Het is niet toegestaan om met ontbloot bovenlichaam te trainen.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat. De tijdschriften zijn ter inzage.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.
 • De cliënt / patiënt wordt geacht op de hoogte te zijn van de polisvoorwaarden van de zorgverzekering en draagt de financiële verantwoordelijkheid voor behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekering.
 • Bij afwezigheid door bijvoorbeeld vakantie of ziekte van de behandelend fysiotherapeut wordt de behandeling in overleg met de cliënt / patiënt overgenomen door een collega fysiotherapeut.

Bejegening:

Voor de omgang met, en het behandelen van de cliënt/ patiënt zijn er een aantal richtlijnen opgesteld.

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt/ patiënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt / patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt / patiënt behandeld kan worden.
 • Als een cliënt / patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van de andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt / patiënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt / patiënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, en eventuele stagiaire(s), dienen zich tegenover de cliënt / patiënt respectvol te gedragen.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt / patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt / patiënt .
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u of uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Betalings- en Behandelvoorwaarden:

1.  Deze betalings- en behandelvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle behandelings overeenkomsten gesloten tussen FysioDelft – Fysiotherapie R. Oostdam en zijn patiënten. Deze voorwaarden worden als onlosmakelijk onderdeel van het intake formulier uitgereikt aan een ieder die zijn /haar medische verwijzing afgeeft in afwachting van een eerste afspraak of voor/tijdens de eerste sessie. ( ook zonder verwijzing ). Verder verwijzen wij u naar de patiëntenfolder , welke in de wachtkamer gepubliceerd is.

2.  Afspraken die worden gemaakt worden in beginsel genoteerd op de daartoe bestemde afsprakenkaart. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de patiënt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen binnen de gestelde termijn, behoudt Fysiotherapie FysioDelft – Fysiotherapie R. Oostdam zich het recht om de voorgenomen behandeling bij de patiënt in rekening te brengen, ongeacht of deze patiënt verzekerd is, wanneer in de voor de patiënt gereserveerde tijd geen andere patiënt wordt behandeld. De door of vanwege FysioDelft – Fysiotherapie R. Oostdam afgezegde afspraken worden verzet naar een nader tussen partijen te bepalen datum en tijdstip. De patiënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geldelijke compensatie.

3.  Gefactureerde betalingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur door de patiënt te geschieden. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen. Patiënten die geen of geen volledige aanspraak (meer) kunnen maken voor vergoeding uit hun aanvullende verzekering hebben de keuze uit:

a) Contante betaling per einde van de maand of betaling per PIN. (Maestro, Mastercard, Visa en American Express).   

b) Facturering volgens de geldende betalingsvoorwaarden.

4.  Vragen c.q. reclamaties omtrent de in rekening gebrachte tarieven, dan wel klachten omtrent verrichte behandeling(en), dient de patiënt binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur of behandeling schriftelijk tot FysioDelft – Fysiotherapie R. Oostdam te richten. Echter, de betalingsverplichting van de patiënt wordt daardoor niet opgeschort, ook niet, doordat de patiënt een klacht indient bij het KNGF of andere instantie, tenzij de beweerdelijke tekortkoming van FysioDelft – Fysiotherapie R. Oostdam ( gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt.

5.  Bij niet- betaling door de patiënt binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken van de bank/giro machtiging, is de patiënt van rechtswege in verzuim en brengt FysioDelft – Fysiotherapie R. Oostdam de wettelijke rente en /of administratie kosten ( € 15,00 ) over het verschuldigd factuur bedrag bij de patiënt in rekening over de periode dat de patiënt met volledige betaling in verzuim is c.q. blijft.

6.  Indien de patiënt in verzuim verkeert, is FysioDelft – Fysiotherapie R. Oostdam gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of wel deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de verdere behandeling zich hiertegen verzet.

 7.  Voorts is FysioDelft – Fysiotherapie R. Oostdam gerechtigd- wanneer de patiënt in verzuim verkeert incassomaatregelen jegens de patiënt te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten ( met inbegrip van de buitenrechtelijke kosten) komen voor rekening van de patiënt.  De buitenrechtelijke kosten bedragen minimaal 15 % van het openstaande factuurbedrag, zulks met een minimum van € 56,- , exclusief omzetbelasting.

Deze folder geeft algemene informatie over de huisregels en betalings-en behandelvoorwaarden van FysioDelft. In gevallen waar deze voorwaarden niet in voorzien beslist R. Oostdam  

klik hier om de modelregeling Fysiotherapeut – Patient te openen (PDF)