Betalings- en Behandelvoorwaarden:

1.  Deze betalings- en behandelvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle behandelings overeenkomsten gesloten tussen FysioDelft – Fysiotherapie R. Oostdam en zijn patiënten. Deze voorwaarden worden als onlosmakelijk onderdeel van het intake formulier uitgereikt aan een ieder die zijn /haar medische verwijzing afgeeft in afwachting van een eerste afspraak of voor/tijdens de eerste sessie. ( ook zonder verwijzing ). Verder verwijzen wij u naar de patiëntenfolder , welke in de wachtkamer gepubliceerd is.

2.  Afspraken die worden gemaakt worden in beginsel genoteerd op de daartoe bestemde afsprakenkaart. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de patiënt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen binnen de gestelde termijn, behoudt Fysiotherapie FysioDelft – Fysiotherapie R. Oostdam zich het recht om de voorgenomen behandeling bij de patiënt in rekening te brengen, ongeacht of deze patiënt verzekerd is, wanneer in de voor de patiënt gereserveerde tijd geen andere patiënt wordt behandeld. De door of vanwege FysioDelft – Fysiotherapie R. Oostdam afgezegde afspraken worden verzet naar een nader tussen partijen te bepalen datum en tijdstip. De patiënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geldelijke compensatie.

3.  Gefactureerde betalingen dienen binnen 4 weken na ontvangst van de factuur door de patiënt te geschieden. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen. Patiënten die geen of geen volledige aanspraak (meer) kunnen maken voor vergoeding uit hun aanvullende verzekering hebben de keuze uit:

a) Contante betaling per einde van de maand of betaling per PIN.    

b) Facturering volgens de geldende betalingsvoorwaarden.

4.  Vragen c.q. reclamaties omtrent de in rekening gebrachte tarieven, dan wel klachten omtrent verrichte behandeling(en), dient de patiënt binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur of behandeling schriftelijk tot FysioDelft – Fysiotherapie R. Oostdam te richten. Echter, de betalingsverplichting van de patiënt wordt daardoor niet opgeschort, ook niet, doordat de patiënt een klacht indient bij het KNGF of andere instantie, tenzij de beweerdelijke tekortkoming van FysioDelft – Fysiotherapie R. Oostdam ( gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt.

5.  Bij niet- betaling door de patiënt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken van de bank/giro machtiging, is de patiënt van rechtswege in verzuim en brengt FysioDelft – Fysiotherapie R. Oostdam de wettelijke rente en /of administratie kosten ( € 15,00 ) over het verschuldigd factuur bedrag bij de patiënt in rekening over de periode dat de patiënt met volledige betaling in verzuim is c.q. blijft.

6.  Indien de patiënt in verzuim verkeert, is FysioDelft – Fysiotherapie R. Oostdam gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of wel deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de verdere behandeling zich hiertegen verzet.

 7.  Voorts is FysioDelft – Fysiotherapie R. Oostdam gerechtigd- wanneer de patiënt in verzuim verkeert incassomaatregelen jegens de patiënt te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten ( met inbegrip van de buitenrechtelijke kosten) komen voor rekening van de patiënt.  De buitenrechtelijke kosten bedragen minimaal 15 % van het openstaande factuurbedrag, zulks met een minimum van € 56,- , exclusief omzetbelasting.